Zásady zpracování osobních údajů

Mgr. Petra Stupková, advokátka se sídlem Na Mlejnku 764/18, Praha 4 Braník, 147 00, IČ: 04441524, Ev. Č.ČAK 16547,(dále jen "Legitas" nebo "My") jako správce osobních údajů Vás jako uživatele webových stránek https://www.legitas.cz/ (dále jen "webové stránky") a naše klienty informuje o zásadách ochrany Vašich osobních údaj

Legitas si je plně vědoma, že je potřeba svěřené osobní údaje chránit, proto byla přijata řada níže popsaných opatření, kterými se budeme v každé situaci řídit. Tyto zásady ochrany osobních údajů odpoví zejména na otázky:

A. Které osobní údaje budeme zpracovávat?

B. Jaký je účel, způsob a právní důvod zpracování Vašich osobních údajů?

C. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

D. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

E. Jaká jsou Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů?

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na nás prosím s důvěrou obraťte prostřednictvím e-mailu petra@legitas.cz.

1. Kategorie osobních údajů a rozsah jejich zpracování

Za účelem poskytování našich právních služeb Vás zpravidla požádáme o předání osobních údajů o Vás, Vaší společnosti a případně také o osobní údaje osob s nimiž vedete právní vyjednávání anebo vedete právní spor. Těmito osobními údaji mohou být zejména: jméno a příjmení nebo obchodní firma, datum narození nebo identifikační číslo, kontaktní adresa nebo sídlo společnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a jiné kategorie osobních údajů související s poskytovanými právními službami Legitas.

Legitas neposkytuje právní služby osobám mladším 16 let, pokud je nezastupují jejich zákonní zástupci. Nezpracováváme osobní údaje o osobách mladších 16 let.

Naše webové stránky využívají soubory cookies pouze k analýze návštěvnosti a k zajištění bezpečného fungování webu.

2. Účel zpracování a právní základ zpracování

Všechny osobní údaje, které nám poskytujete, jsou používány za účelem poskytování právních služeb, případně služby v podobě školení. Některé Vaše osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky právních služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz.

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem. Legitas vyžaduje vždy jen nezbytné údaje ve vztahu k účelu jejich zpracování.

Právním důvodem ke zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy. Některé ze shora uvedených osobních údajů jsou pro poskytování právních služeb nezbytné a případné neposkytnutí osobních údajů může mít za následek neuzavření smlouvy. Zcela výjimečně může nastat situace, že budeme Vaše osobní údaje užívat za účelem vymáhání našich právních nároků, na základě našeho oprávněného zájmu zachovat fungování kanceláře Legitas.

Nakonec právním důvodem ke zpracování některých Vašich osobních údajů může být také souhlas s jejich zpracováním, a to v případě Vaší účasti na školení Legitas. Jméno, příjmení a emailovou adresu budeme s Vaším souhlasem zpracovávat za účelem zasílání nabídek našich dalších školení.

Poskytnuté osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

3. Přístup jiných subjektů k vašim osobním údajům

Osobní údaje předáváme pouze v režimu zpracovatelské smlouvy, a to následujícím subjektům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

Vaše osobní údaje můžeme také poskytovat našim obchodním partnerům a subjektům, kteří nám poskytují jiné služby.

4. Doba zpracování osobních údajů

Legitas bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše právní služby, služby školení, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o advokacii, zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty). Vaše osobní údaje můžeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k obhajobě našich oprávněných zájmů.

Délka doby uchování osobních údajů se může lišit v závislosti na druhu poskytované služby, proto budeme vždy hodnotit kritéria, na jejichž základě bude stanovena doba uchování osobních údajů:

1. Citlivé osobní údaje budeme uchovávat v co nejkratší možné době.

2. Hodnotíme vhodnost uchování osobních údajů ve vztahu k poskytování našich služeb a fungování naší kanceláře (provádění právních služeb, vedení záznamů apod.).

3. Pokud jsme se dohodli na konkrétní době uchování osobních údajů, budeme ji respektovat.

4. Pokud jsme Vám sdělili, že Vaše osobní údaje budeme uchovávat po určitou dobu, slovo dodržíme.

5. Plníme právní a smluvní povinnosti uchovávat osobní údaje (uchování údajů souvisejících s vyšetřováním, pro účely soudního sporu apod.).

6. Na Vaši žádost údaje uchovávané osobní údaje vymažeme.

5. Vaše práva jako subjektů údajů

V souvislosti s naším zpracováváním Vašich osobních údajů máte tyto práva:

1. Právo požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud je zpracováváme, pak můžete žádat sdělení za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, kde jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.

2. Právo žádat opravu, doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

3. Právo na omezení zpracování, dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

4. Právo na výmaz Vašich osobních údajů pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii)odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň neexistují žádné další právní důvody pro jejich zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) ukládá nám to zákonná povinnost.

5. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost údajů jinému správci, pokud se jedná o automatizované zpracovávané osobní údaje.

7. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů k orgánu vykonávajícímu dohled nad naším zpracováním osobních údajů, a to u Úřadu pro ochranu vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

6. Účinnost a změny zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny. Změny budou vždy uveřejněny na webových stránkách, pokud dojde k výrazné změně těchto zásad, budeme tyto změny oznamovat emailem.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 20.3.2019.