Podmínky soutěže


PODMÍNKY SOUTĚŽE A ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro soutěž pořádanou v rámci e-commerce konference International E-commerce Summit 2022

vydané společností:

Legitas advokátní kancelář s.r.o., IČO: 08870641, se sídlem Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 326737 (dále jen "Pořadatel" nebo "my").

Tento dokument upravuje Podmínky soutěže pro e-commerce konferenci International E-commerce Summit 2022 (dále jen "Konference"). Konference probíhá ve dnech 23. - 24. 3. 2022 v prostorách Pražského hradu. Souhlas s těmito Podmínkami soutěže i Zásadami zpracování osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v soutěži.

A) PODMÍNKY SOUTĚŽE

 • 1.1 Organizátor a Pořadatel. Tato pravidla upravují podmínky soutěže, jejíž možnou výhrou je účast na Konferenci. Jejím provozovatelem a organizátorem je Pořadatel.
 • 1.2 Termín a místo konání. Soutěž probíhá v termínu od 7.3. 2022 do 14. 3. 2022 (10:00). Soutěž probíhá na internetu.
 • 1.3 Soutěžící. Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba ("Soutěžící").
 • 1.4 Účast v soutěži. K účasti v soutěži potřebuje Soutěžící vyplnit svůj e-mail ve formuláři, který je Soutěžícímu zaslán v newsletteru Pořadatele. Vyplnění údaje o jménu Soutěžícího a společnosti, ve které působí, je dobrovolné. Vyplnění e-mailu je nezbytné za účelem kontaktování Soutěžícího v případě výhry. Odesláním formuláře Soutěžící potvrzuje svou účast v soutěži.
 • 1.5 Souhlas s podmínkami. Účastí na soutěži, tedy vyplněním formuláře, Soutěžící souhlasí s těmito Podmínkami soutěže včetně Zásad zpracování osobních údajů.
 • 1.6 Vyhodnocení soutěže. Pokud Soutěžící vyplní a odešle formulář vícekrát, budou formuláře s duplicitně vyplněnými údaji vyřazeny ze soutěže.
 • 1.7 Nesplnění podmínek. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba stala výhercem, nebude jí předána výhra a tato propadá ve prospěch Pořadatele soutěže k dalším marketingovým či charitativním účelům. Soutěžící rovněž nesplnil podmínky soutěže, pokud nesprávně vyplnil svůj e-mail a není mu tak možné Výhru doručit.
 • 1.8 Posouzení splnění podmínek. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění podmínek účasti v soutěži. Pokud bude mít Pořadatel důvodné podezření na nekalé, podvodné nebo nepoctivé jednání Soutěžícího či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla k výhře, bude Soutěžící ze soutěže vyloučen.
 • 1.9 Výhra. V soutěži bude udělena jedna výhra. Pořadatel dne 14. 3. 2022 náhodně vylosuje jednoho výherce ze všech Soutěžících, jejichž formuláře splňují podmínky stanovené v těchto Podmínkách soutěže. Výherce získává vstupenku na Konferenci v hodnotě 16 990 Kč, která bude výherci zaslána e-mailem, který Soutěžící uvedl ve formuláři. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat jiné plnění.
 • 1.10 Informování Soutěžícího. Pořadatel nemá povinnost informovat Soutěžícího o tom, že byl vyřazen z účasti v soutěži pro nesplnění podmínek (předpokladů) soutěže, nebo o tom, že se nestal výhercem v soutěži.
 • 1.11 Změna. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla, soutěž odložit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.
 • 1.12 Vyloučení účasti. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké. Pokud se výhercem stane taková osoba, postupuje se dle čl. 1.7. těchto Podmínek soutěže.
 • 1.13 Odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů Soutěžícím končí jeho účast v soutěži. Jestliže výherce výhru odmítne, jeho právo na výhru, stejně jako účast v soutěži, zanikají.
 • 1.14 Souhlas se zachycením podobizny. Soutěžící, který získá výhru (cenu) v soutěži, dává Pořadateli soutěže v souladu s ustanovením § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s pořízením a užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy, pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže či s předáním a realizací výhry, a to pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, a všemi obvyklými způsoby, s možností následné úpravy snímku a s jeho případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje Pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

V Praze, dne 7. 3. 2022


Kontakt

Řekněte si o úvodní konzultaci nebo nám nechte rychlý vzkaz. Ozveme se Vám, co nejdříve to bude bude možné. 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si naše Zásady zpracování osobních údajů.