E-shopy pořádají veřejné sbírky, ani o tom neví.

25.11.2020

V rámci vašeho e-shopařského podnikání jste se rozhodli udělat dobrou věc, podpořit nějakou neziskovou organizaci nebo projekt. Typicky tak, že z prodeje vašich produktů odvedete nějakou část ceny takto vybrané charitě. Lákavý je nejen hřejivý pocit finanční pomoci, ale také zvýšení vlastního obratu a v neposlední řadě propagace brandu (jak vlastního, tak dotyčné neziskovky).

V Legitas advokátní kanceláři pomáháme e-shopům veřejné sbírky administrovat. Pokusíme se vám problematiku dostatečně osvětlit, abyste mohli veřejnou sbírku se všemi jejími byrokratickými a administrativními nástrahami uspořádat a přispět tak na dobrou věc. Plus jsme si pro vás na konci článku připravili praktický checklist, který vám bude cenným pomocníkem. 

Proč to musíte udělat? Budete-li peníze na dobročinnost vybírat bez oznámení nebo v procesu cokoliv uděláte jinak, než je zákonem dovoleno, hrozí vám pokuta až 500 000 Kč. 

Jak poznám, že pořádám veřejnou sbírku? 

Veřejná sbírka je vymezena zákonem jako získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčitého okruhu přispěvatelů na předem stanovený veřejně prospěšný účel. Jenže co tahle zapeklitá věta znamená prakticky pro e-shop? Zkrátka vždy, když vybíráte peníze, za účelem podpory nějaké dobročinnosti, budete pravděpodobně muset oznámit veřejnou sbírku.

Veřejně prospěšným účelem je zejména účel humanitární či charitativní, účel přispívající k rozvoji vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, ochrany kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.

Takže pokud na sociálních sítích hlásáte, že z každého prodaného produktu odvedete 10 Kč na neziskovou organizaci, útulek nebo třeba na obnovu sochy ve vašem městě, bude to veřejná sbírka. 

 • Kde to najdu: § 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o veřejných sbírkách").

Kdo může veřejnou sbírku pořádat

Veřejnou sbírku může pořádat pouze právnická osoba se sídlem v České republice, na kterou nebyl prohlášen konkurs a která nevstoupila do likvidace, nebo obec či kraj.

Doporučujeme věnovat pozornost tomu, jakým způsobem provozujete váš e-shop. Pokud je provozujete jako OSVČ, pak veřejnou sbírku pořádat nemůžete. V takovém případě není rozumné hlásat do světa, že "koupí našeho výrobku přispějete na...". V takové chvíli se totiž můžete dopustit přestupku.

 • Kde to najdu: § 3 zákona o veřejných sbírkách.

Jaké mám možnosti peníze vybrat

Veřejnou sbírku lze pořádat jenom předem stanoveným způsobem, musíte si proto vybrat jeden nebo více z následujících způsobů:

 • shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky

 • sběracími listinami

 • pokladničkami

 • prodejem předmětů, jestliže je zahrnut peněžní příspěvek zahrnut v jejich ceně

 • prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení a jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek

 • dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení

 • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

Pokud byste chtěli sbírku uskutečnit jinými než výše stanovenými způsoby, krajský úřad (popř. Magistrátu hlavního města Prahy), v jehož správním obvodu má vaše právnická osoba sídlo, způsob posoudí z hlediska transparentnosti získávání příspěvků do sbírky a jejího zabezpečení, a o možnosti konat sbírku tímto způsobem rozhodne.

 • Kde to najdu: § 9 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách.

|  Shromažďováním příspěvků na zvláštní bankovní účet

Je potřeba zřídit zvláštní bankovní účet, který je veden odděleně od zbytku majetku. Takový zvláštní účet je nutné zřídit i v případě, že získáváte peníze do veřejné sbírky i jinak než ukládáním na bankovní účet. Pokud tedy vybíráte peníze jiným způsobem, nemůžete přímo takto vybrané peníze předat na charitativní projekt podle vašeho výběru, musíte je nejprve převést na tento zvláštní účet a z něj posléze peníze převést dále na charitativní projekt.

|  Pokladničkami

Pokladničky vám zapečetí obecní úřad v místě, kde budou pokladničky umístěny (nebo oznámíte, že jsou pokladničky přenosné). Po ukončení sbírky nemohou být pokladničky otevřeny jen tak, musí být otevřeny na obecním úřadě za přítomnosti dvou oprávněných zástupců právnické osoby a zaměstnance obce a ještě to musíte tři dny předem oznámit obecnímu úřadu. Pokladničky také musíte vhodně zabezpečit proti odcizení a krádeži, jinak vám hrozí pokuta.

|  Prodejem předmětů

Pokud vybíráte finanční prostředky pomocí prodeje předmětů, v jejichž ceně je tato částka zahrnuta, musíte na předmětu zřetelně vyznačit, jaká přesně částka z celkové ceny tohoto předmětu je ukládána do sbírky. Typicky tak půjde o případy typu "Koupí naše kartáčku přispějete částkou 10 Kč na fond opuštěných dětí".

Pokud jste zvolili tento typ sbírky, tak při prodeji na e-shopu budete muset z každé jednotlivé objednávky takového kartáčku odvést slíbenou částku (v našem příkladu 10 Kč) na zvláštní účet zřízený pro účely sbírky.

|  Prodejem vstupenek

Tady půjde o obdobný princip jako u prodeje předmětů. Pokud chcete věnovat část ceny vstupenky na charitativní projekt, musíte zřetelně označit částku z celkové ceny vstupenky, která na něj poputuje.

|  Pronájem telefonní linky

Sami jste určitě v minulosti poslali alespoň jednu "déemesku". Od roku 2004 je možné vybírat finanční prostředky prostřednictvím dárcovských SMS (tzv. DMS). Jedná se bezesporu o rychlejší a jednodušší formu podpory, pokud chcete zasláním menších příspěvků podpořit charitativní projekt. DMS se odesílají s konkrétním heslem projektu na jednotné číslo 87777. Podpořené neziskové organizace pak mají povinnost do tří měsíců od ukončení projektu zveřejnit informace o tom, jak bylo s darovanými penězi naloženo na svých webových stránkách.

Sbírku můžete konat na dobu určitou nebo neurčitou. Doba určitá je však maximálně 3 roky ode dne oznámení sbírky, např. během celého prosince 2020 přispějete 5 Kč z každého nákupu na vašem e-shopu na psí útulek. 

 • Kde to najdu: § 2a, § 9 zákona o veřejných sbírkách.

Papírování, bez kterého to nepůjde

Jak už jsme na začátku avizovali, bez pořádného papírování se v případě veřejné sbírky neobejdete. Konání sbírky je nutné oznámit příslušnému krajskému úřadu (popř. Magistrátu hlavního města Prahy) tak, aby tento úřad obdržel oznámení splňující všechny náležitosti nejpozději 30 dnů před zahájením sbírky.

Existuje tady ale drobná výjimka. V mimořádných případech může být sbírka zahájena i rychleji. Takovým případem by mohlo být například to, pokud by finanční prostředky z ní vybrané měly zmírnit následky živelných katastrof nebo ozbrojených konfliktů nebo pokud v případě otázkách zdraví jde o čas. Když úřad zhodnotí vaše důvody jako opodstatněné, rozhodne o takové sbírce ve zrychleném řízení a umožní tak, abyste začali peníze vybírat dřív.

Pozor, před jejím začátkem nesmí být sbírka zahájena ani propagována, to pak hrozí pokuta. Takže do té doby, než krajský úřad osvědčení vydá, propagaci vašeho bohulibého úmyslu nechte raději v šuplíku.

Bude potřeba, aby za právnickou osobu, která veřejnou sbírku pořádá, jednala fyzická osoba, zpravidla to bude jednatel. Může to být ale i zaměstnanec, který tuto agendu dostane na starost. A je potřeba doložit, že tato osoba je bezúhonná. Dále musí prohlásit, se v posledních 3 letech před podáním oznámení nezdržovala mimo území České republiky déle než tři nepřetržité měsíce.

 • Co budu potřebovat: Plná moc + Výpis z rejstříku trestů + Čestné prohlášení o přítomnosti v ČR

Spolu s oznámením o konání sbírky musí právnická osoba čestně prohlásit, že nevstoupila do likvidace, nebyl na prohlášen konkurs, nebylo zahájeno vyrovnávací řízení, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo na nebyla vyhlášena nucená správa.

 • Co budu potřebovat: Čestné prohlášení právnické osoby

Dále musíte doložit doklad o existenci vaší společnosti, tedy originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, který není starší devadesáti dní.

Papírů není nikdy dost, a proto je třeba doložit krajskému úřadu ještě skutečnost, že nemáte:

 • splatný daňový nedoplatek,

 • splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 • splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění.

Tyto potvrzení vám vydají na finančním úřadě, na správě sociálního zabezpečení a ve zdravotní pojišťovně. Doporučujeme vyřídit online.

 • Co budu potřebovat: Výpis z obchodního rejstříku + Potvrzení z finančního úřadu + Potvrzení ze správy sociálního zabezpečení + Potvrzení ze zdravotních pojišťoven

Pro sbírku musíte zřídit zvláštní bankovní účet, na který převedete hrubý výtěžek. Účet není povinný pouze v případě, že peníze vybíráte výlučně do sběracích pokladniček nebo prostřednictvím sběracích listin a sbírka netrvá víc než tři měsíce.

 • Co budu potřebovat: Smlouva o zřízení sbírkového bankovního účtu

Co udělat po ukončení sbírky

Skvěle! Podařilo se vám vybrat peníze na dobrou věc! Už v tento okamžik na sebe můžete být pyšní.

Pokud se vám povede správně a v souladu se zákonem zahájit veřejnou sbírku a peníze shromáždit, papírování ještě není konec. Nejprve jako pořadatel veřejné sbírky musíte předložit příslušnému úřadu ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky, a to nejpozději do tří měsíců ode dne jejího ukončení. V tom uvedete a doložíte následující:

 • výši hrubého výtěžku,

 • výši skutečných nákladů spojených s konáním sbírky a

 • výši čistého výtěžku sbírky.

Po ukončení sbírky je nutné zároveň prokázat, že jste výtěžek ze sbírky byl využit k účelu, k jakému jste konání sbírky oznamovali. To znamená, že pokud byl zákazníky motivován k nákupu příspěvkem na opuštěné pejsky, nemůže být nakonec výtěžek věnován domovu důchodců. Když trvá veřejná sbírka více než rok, každý rok je potřeba předložit příslušnému krajskému úřadu ke kontrole průběžné vyúčtování.

A protože každá legrace něco stojí. I pořádání veřejné sbírky se neobejde bez nákladů nutných k jejímu uspořádání. Část výtěžku ze sbírky lze použít na náklady, které s konáním veřejné sbírky vznikly. K tomu nám zákon říká, že na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky může být použito maximálně 5 % hrubého výtěžku sbírky.

 • Co budu potřebovat: Vyúčtování

Kde to najdu:

 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

I když se vám může zdát, že administrativy je opravdu hodně, tak nezoufejte, výsledek ve formě pomoci druhým za to rozhodně stojí. A pokud byste potřebovali pomoci >> obraťte se na nás.  

Zkontrolujte si, že máte vše vyřízeno díky tomuto checklistu ⬇

Autorka článku: Tereza Pecková  


Napište nám

Řekněte si o úvodní konzultaci nebo nám nechte rychlý vzkaz. Ozveme se Vám, co nejdříve to bude bude možné. 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si naše Zásady zpracování osobních údajů.